ForsideNyhederKandidatur til Danske Banks Bestyrelse

Kandidatur til Danske Banks Bestyrelse

Kære Jane Amstrup Odgaard samt resten af e-mails modtagerne.

Jeg skal anmode Danske Banks bestyrelsessekretariat bekræfte for modtagelsen i dag. Jeg har ingen dokumentation på, at partner Niels Kornerup optræder på fuldmagt eller instruks fra bestyrelsen, som han har hævdet d. 21-12- 2021. Partner Niels Kornerup, Bech Bruun er formentligt en svindler, idet hverken han eller Danske Bank siden d. 21-12-2021 har villet fremvise fuldmagt eller instruks, der bekræfter, at han både kan læse og besvare mails fra en kapitalejer sendt til Danske Banks bestyrelse. Kun en svindler vil hævde at optræde på andres vegne, uden på anmodning, at fremvise dokumentation herfor. Danske Bank har heller ikke ville fremføre dokumentation herfor. Partner Niels Kornerup har d. 06-01-2022 meddelt, at bestyrelsens efter 31- 12-2016 indtrådte tyske, finske og norske generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer alle har gennemført det lovpligtige bestyrelseskursus senest 12 mdr. efter deres indtrædelse i bestyrelsen jf. Lov om Finansiel Virksomhed §64b stk. 1. Dette en formentligt en bekvemmelighedsløgn udøvet af en sandsynlig svindler. Jeg skal derfor atter opfordre Danske Bank til at meddele mig, hvor og hvornår de 7 bestyrelsesmedlemmer, der er omfattet af Lov om Finansiel Virksomhed §64b stk. 1, har gennemført deres lovpligtige bestyrelsesuddannelser. Jeg har som kapitalejer i Danske Bank oplevet en ekstrem lukkethedskultur, hvor samtlige henvendelser er forblevet ubesvarede.

Min henvendelse d. 25-11-2021 om den mangelfulde og forkerte varsling i ”company calender” af Danske Banks ordinære GF d. 17-03-2022, er således fremfor at blive besvaret end ikke bekræftet som modtaget. Den sandsynlige svindler Niels Kornerup besvarer ingen mails. Hans chef administrerende partner Steen Rode, besvarer heller ingen mails. Måske er hele Bech Bruun et rendyrket svindlerforetagende. Såfremt vedtægternes §9 stk. 3 efter Danske Banks opfattelse skal fortolkes således, at fuldstændige forslag efter Bankens opfattelse ikke er mere fuldstændige end at disse kan omformuleres midt under generalforsamlingen og hermed annullere allerede afgivne stemmer (for dem der har stemt elektronisk inden GF), så bør dette fremgå både af ”company calender” og af GF indkaldelsen og af Dagsordenen. Med henvisning til vedtægternes §15 fremsender jeg mit kandidatur til, at indtræde i Danske Banks Bestyrelse og ønsker at blive valgt på den ordinære GF d. 17-03-2022. Venligst bekræft for modtagelsen samt bekræft, at mit kandidatur er lovligt fremsat samt, at jeg præsenteres i GF indkaldelsen/dagsordenen som fremsendt og vedlagt dette brev. Kandidaturet er fremsat af aktionær Wismann Holding Aps, der ejer 4.100 aktier i Danske Bank. Med hjemmel i vedtægternes § 9 stk. 4. ønsker jeg som kapitalejer følgende emner optaget på dagsordenens punkt om beretning og aflæggelse af regnskab jf. vedtægternes § 13 stk. 2 litra a.

Kapitalejerne opfordres til i deres egenskab som Danske Banks ejere og loyale ambassadører, at drøfte i hvilket omfang kapitalejerne har været tilfredse med de opnåede resultater i perioden d. 07. december 2018 og frem til 31-12-2021 i hvilken periode Danske Banks bestyrelsesformand cand. polit. Karsten Dybvad har haft det øverste ansvar for bankens drift, resultater, ry og røgte. I perioden 07-12-2018 frem til 07-12-2021 faldt børsværdien for Danske Banks aktier ca. 20% svarende til kr. 24 mia. i en periode, hvor OMX 25 indekset steg ca. 80%. Kapitalejerne opfordres derfor til på et professionelt grundlag at drøfte, om vi forsat har tillid til bestyrelsesformand Karsten Dybvads evner til at føre Danske Bank frem til den førerposition, hvor Danske Bank burde befinde sig eller om det alene er Danske Banks største enkelte aktionærer, der forsat finder Karsten Dybvad at være den rette mand på rette plads.

Blandt de danske banker er aktierne i Danske Bank ultimo 2021 således prissat til ca. kurs 61% af indre værdi, hvor Sydbank ligger på kurs 151% og Ringkøbing Landbo Bank på kurs 291% af indre værdi. Danske Bank prisfastsættes således med en negativ goodwill. Med den stærke kompetence, der utvivlsomt ligger hos mange af Danske Banks ca. 22.000 ansatte, er det måske således, at bankens virkelige problem skal findes i toppen af bankens ledelse fremfor alle mulige andre steder. På trods af gentagne henvendelser til Danske Banks bestyrelsessekretariat, presseafdeling og bestyrelsesformand Karsten Dybvad har ingen af disse således villet svare på, hvornår og hvor Karsten Dybvad efter sin indtræden i bankens bestyrelse d. 07-12-2018 har gennemført den lovpligtige bestyrelsesuddannelse jf. Lov om Finansiel Virksomhed §64 og §64b stk. 1, eller om bestyrelsesformanden har ansøgt om og opnået undtagelse jf. §64 b stk. 2. eller udsættelse og da hvor lang tids udsættelse jf. §64 b stk. 3. Efter finanskrisen i årene 2008-2012 besluttede Folketinget at alle bestyrelsesmedlemmer i bank og realkredit senest 12 mdr. efter deres tiltrædelse skal gennemføre en bestyrelsesuddannelse, der p.t. af Finanstilsynet alene er godkendt på CBS eller på Finanssektorens uddannelsescenter. I reglen gives der alene i sjældne tilfælde undtagelse jf. §64 b stk. 2, når bestyrelsesmedlemmet ikke mestrer det danske sprog og udsættelse jf. §64 b stk. 3 er typiske en kortere udsættelse 3-6 mdr. Finanstilsynet har ingen journalister over, hvornår Finanstilsynet efter d. 01- 01-2017 har ført tilsyn med om bestyrelsesmedlemmerne i bank/realkredit gennemfører deres lovpligtige bestyrelsesuddannelser. Når Finanstilsynet ikke fører tilsyn og antallet af kursister alene er 80-100 p.a. er det overvejende sandsynligt, at Finanstilsynsdirektør Jesper Berg (tidligere Nykredit direktør), stiltiende accepterer, at der er udbredt i bank og realkredit, at bestyrelsernes medlemmer fremfor at gå på skolebænken, 5 dage i Skanderborg eller 5 dage på CBS, og betale de ca. kr. 100.000 som bestyrelsesuddannelsen koster, i dølgsmål lader være med at gennemføre den bank/realkredit lovpligtige bestyrelsesuddannelse, som Folketinget har besluttet det.

Kapitalejerne opfordres til en drøftelse af, om Danske Bank burde gå i solvent likvidation, idet kapitalejerne ved en solvent likvidation til kurs indre værdi ville kunne opnå en kapitalgevinst på ca. kr. 59 mia. ved børskurs 113. Dagbladet Børsen har jo igennem sin finansjournalist David Bentow foreslået, at Danske Bank burde frasælge Realkredit Danmark. Men da Realkredit Danmarks ca. 238 ansatte i 2020 genererede ca. 84% af Danske Banks indtjening, så var indtjeningen i 2020 hos de resterende ca. 22.000 ansatte jo alene ubetydelig. Det betyder dog ikke, at Danske Bank der står for ca. 30% af alle bankforretninger ikke vil være en attraktiv købsmulighed for mere veldrevne banker end Danske Bank. Jeg er klar over, at en solvent likvidation af Danske Bank jf. Danske Banks vedtægter § 14 stk. 3 kræver et kvalificeret flertal. Den ordinære generalforsamling er stedet, hvor kapitalejerne mødes og her kan drøfte, hvad der tjener kapitalejerne og samfundet bedst de såkaldte shareholders and stakeholder values.

Emne nr. 3 som jeg ønsker behandlet under dagsordenens punkt om beretning og aflæggelse af regnskab.

Ifølge den finansielle kalender www.danskebank.dk står følgende: ”Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2022 skal være Company Secretariat i hænde senest onsdag den 2. februar 2022 kl. 16.00 ved e-mail til kapitalejer@danskebank.dk. Kapitalejerne i Danske Bank bør drøfte og sikre sig klarhed om, hvorvidt Danske Banks vedtægter er ufravigelige (præceptive) samt, at det således forholder sig således, at ingen dirigent på en ordinær generalforsamling, kan varetage sit hverv, og med påskud om det diffuse begreb dirigentens kompetence under dette påskud at tilsidesætte en eller flere af bankens vedtægter, som det var tilfældet på den ordinære GF d. 16-03-2021, hvor dirigent advokat Klaus Søgaard, ansat af bestyrelsen, tillod bestyrelsen som kapitalejer, midt under den ordinære generalforsamling, bestyrelsen som kapitalejer, at fremsætte et nyt forslag, der ikke havde været modtaget af bestyrelsen senest 6 uger inden GF jf. vedtægternes § 9 stk. 4. og som ikke havde været tilgængelige eller til eftersyn for kapitalejerne senest 2 uger før generalforsamlingen jf. vedtægternes §9 stk. 3 (der kræver at forslagene fremsendt til bestyrelsen er fuldstændige og på dansk kan noget der er fuldstændigt kan ikke omformuleres og ændres midt under en generalforsamling). Kapitalejerne bør således på den ordinære generalforsamling d. 17-03-2022 sikre sig, at vedtægternes § 9 stk. 3. med ordlyden Dagsordenen og de fuldstændige forslag betyder, at ingen kapitalejer kan møde på en GF og få dirigentens bemyndigelse til at omformulere et allerede fremsat forslag og få dette sat til afstemning alene af den grund, at noget der er fuldstændigt ikke efterfølgende kan gradbøjes eller omformuleres, som da dirigent advokat Klaus Søgaard på bestyrelsens anmodning d. 16-03-2021 tillod bestyrelsens forslag om valg af 9 generalforsamlings valgte bestyrelsesmedlemmer omformuleret og fremsat som nyt forslag at bestyrelsen foreslog valg af kun 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Inden generalforsamlingen trådte sammen havde 13 mio. stemmer allerede stemt for valg af 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i forventning om respekt for Danske Banks vedtægter som præceptive/ufravigelige samt at fuldstændige forslag ikke midt under den ordinære generalforsamling blev tilladt omformuleret og dermed annullerede allerede afgivne stemmer.

Emne nr. 4 forslag til vedtægtsændringer:

§ 9 Stk. 4. Enhver kapitalejer (aktionær) har ret til at få bestemte emner optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, forudsat at kapitalejeren (aktionæren) fremsætter et skriftligt krav derom til bestyrelsen, og at bestyrelsen modtager et sådant krav, senest 6 uger før den ordinære generalforsamling.

Ny formulering:

§ 9 Stk. 4. Enhver kapitalejer (aktionær) har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, når kapitalejeren (aktionæren) skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom, og det modtages af bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes eller senest ugedagen efter offentliggørelse af årsrapporten Motivation: Danske Bank tilhører kapitalejerne. I respekt for kapitalejerne er det således i Danske Banks interesse, at kapitalejerne inden udløbet af fristen for at kunne fremsætte emner, som en kapitalejer måtte ønske sig behandlet på den ordinære GF, at kapitalejerne som bestyrelsens medlemmer inden udløbet af denne emnefrist, har haft mulighed for at læse årsregnskabet inden udløbet af fristen jf. § 9 stk. 4. I 2022 udløber fristen jf. ”company calender” for emne til dagsordenen d. 02-02-2022 kl. 16:00 og årsregnskab 2021 offentliggøres d. 03-02-2022. Jeg ser ingen fornuft i, hvorfor man på denne måde forsøger at begrænse kapitalejernes indflydelse på Danske Banks virksomhed det kapitalejerne bør have haft samme mulighed som bestyrelsen som kapitalejere til at have læst foregående årsregnskab inden at fristen for fremsættelse af forslag udløber.

Nye vedtægtsregler:

§ 15 stk. 4. For at sikre sig, at bestyrelsens i Danske Bank ikke bliver færre end hvad kapitalejerne har besluttet på de ordinære generalforsamling, så vil de bestyrelseskandidater, der ikke opnåede valg til bestyrelsens fremover være suppleanter efter deres stemmetal. § 15 stk. 5. Fremover kan bestyrelsen således jf. § 15 stk. stk. 2 bestå af mindst 6 og højest 10 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afhængigt af hvad generalforsamlingen beslutter og antallet af suppleanter vil så udgøre op til 10 suppleanter, begrænset af antallet af kandidater, der ønsker valg til bestyrelsen i Danske Bank. § 15 stk. 6. Bestyrelsen i Danske Bank, er et ledelsesorgan, hvor medlemmerne skal tilstræbes af have komplementære kompetencer, vide hvad der foregår i forretningen, samt have diversitet mht. kompetencer, alder og køn. Fremover skal bestyrelsen, der erfaringsmæssigt med fuldmagter har mødt med absolut stemmeflertal, fremover være begrænset til alene at kunne bringe 2/3 af antallet af det foreslåede antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i forslag, som bestyrelsen måtte ønske sig valgt til bestyrelsen. Motivation: I 2021 oplevede Danske Banks aktionærer, at bestyrelsen i dagsordenen foreslog 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, for at sikre banken en ansvarlig bestyrelse, hvor de 9 var med deres komplementære kompetencer i samlet flok skulle have været et vinderhold. Kort tid efter den ordinære generalforsamling d. 16-03-2021 havde bestyrelsen mistet 22% af de 9 bestyrelsesmedlemmer, som bestyrelsen havde ønsket sig. Danske Bank kunne derfor med fordel have haft suppleanter, der kunne være trådt ind på de ledige pladser. Danske Banks bestyrelsen skal beskytte Danske Bank imod at have en bestyrelse, hvor der ikke er den ønskelige målsætning om diversitet, kompetencer, køn og alder, det der populært kaldes for en ”tantebestyrelse” med en arrogant holdning om, at vedtægterne alene forlanger mellem 6 til 10 GF valgte bestyrelsesmedlemmer. Hver gang bestyrelsen mangler et bestyrelsesmedlem mangler bestyrelsen en komplementær kompetence. Indtrædelse af suppleanter ved forfald af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan kun være en gevinst for bestyrelsens samlede og komplementære kompetence.

Jeg skal anmode bestyrelsessekretariatet meddele mig og vejlede mig i, hvordan en aktionær på den kommende GF i lighed med GF d. 16-03-2021 kan forventes at få ret til at fremsætte nye forslag eller ændre ordlyden og indholdet i allerede fremsatte forslag, som dirigent advokat Klaus Søgaard tillod det d. 16-03-2021 i åbenlys modstrid med vedtægternes §9 stk. 3 idet noget der er fuldstændigt ikke efterfølgende kan omformuleres. Idet Danske Bank i 2021 ikke imødekom min anmodning om bestyrelsens meningstilkendegivelser om hvilke bestyrelseskandidater som bestyrelsen ønskede at fremme valget af anmoder jeg om en bekræftelse på, at jeg som kapitalejer får ligebehandling.

I modsætning til tidligere år anmoder jeg om, at bestyrelsen som kapitalejer, at bestyrelsen ikke i GF indkaldelsen får ensidig mulighed til at give deres mening tilkende om fremsendte forslag til GF opstillede bestyrelseskandidater og herved ønsker at påvirke stemmeafgivelsen. Det må være op til generalforsamlingen efter forhandlingen upåvirket af andres mening, at fremsætte forslag samt at afgive deres stemmer som aktionærer. Såfremt bestyrelsen ønsker at fastholde bestyrelsen meningstilkendegivelser om andre bestyrelseskandidater anmoder jeg derfor om, at følgende anføres samme steds i GF indkaldelsen, der hvor bestyrelsen sædvanligvis anfører deres tilkendegivelse om valg af GF valg af bestyrelseskandidater, der ikke er bragt i forslag af bestyrelsen selv:

Bestyrelsen har foreslået en række kandidater som generalforsamlings valgte medlemmer af bestyrelsen. Kapitalejer Lars Wismann kan ikke støtte bestyrelsens foreslåede kandidater, der erfaringsmæssigt trækker sig i utide og efterlader en undertallig bestyrelse ligesom ingen af dem der ønsker genvalg har villet fremlægge dokumentation for hvor og hvornår de har gennemført den lovpligtige bestyrelsesuddannelse jf. Lov og Finansiel Virksomhed §64b stk. 1 eller har fået undtagelse efter §64b stk. 2.

Jeg skal tillige anmode bestyrelsessekretariatet få mine forslag efterprøvet af bankens juridiske afdeling således, at denne afdeling kan sikre sig, at mine forslag ikke skulle være i modstrid med gældende lovgivning eller Danske Banks vedtægter, GDPR regler eller andre tilsvarende begrænsninger. Jeg ønsker mine forslag bragt ordret i deres fulde tekst og ordlyd. Jeg anmoder om en bekræftelse på, at forslagene trykkes i den publikation Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2022, idet der i 2019 udgaven alene anført under bilag 3, var anført forslag fra aktionær DRS Belgium SCRL (Deminor) i sin fulde ordlyd. De andre aktionærers forslag var ikke bragt i denne publikation men, alene i dagsordenen. Jeg ønsker således at sikre mig ligebehandling. Venligst bekræft, at det kommer til at ske således, at Danske Bank herigennem praktiserer ligebehandling. ad forventet dagsordens punkt 18 forslag fra aktionær Wismann Property Consult A/S ved direktør og projektchef Lars Wismann, cand. merc. ejendomsmægler og valuar.

13.1. Kapitalejerne beslutter, at gældende lovgivning skal følges i enhver sammenhæng for enhver virksomhed under Danske Banks ejerskab herunder bankens datterselskaber.

13.2. Kapitalejerne beslutter som noget nyt, at enhver henvendelse fra en kapitalejer, der sendes til bankens bestyrelse, bankens direktion eller bestyrelsessekretariatet, at denne henvendelse bekræftes som modtaget senest 3 dage efter modtagelsen samt, at det i bekræftelsen meddeles, hvornår henvendelsen forventes besvaret og dette skal ske senest 7 dage efter modtagelsen.

13.3. Kapitalejerne beslutter, at enhver henvendelse fra en kapitalejer, der sendes til bankens bestyrelse, bankens direktion eller bestyrelsessekretariatet, ikke kan forventes at blive besvaret eller bekræftes modtaget.

13.4. Kapitalejerne beslutter, at bankens vedtægter er præceptive, ufravigelige, og beslutter, at det således ikke skal være muligt for en dirigent under en generalforsamling at tilsidesætte bankens vedtægter helt vilkårligt med hjemmel i det diffuse begreb dirigentens kompetence samt at tillade ændringer i formuleringen af forslag sat til afstemning på den ordinære generalforsamling, der efter vedtægternes §9 stk. 3 skal være fuldstændige.

13.5. Kapitalejerne beslutter, at det var i modstrid med den finansielle kalender for 2021 og vedtægternes §9 stk. 4 og § 9 stk. 3, at dirigent advokat Klaus Søgaard, ansat at bestyrelsen, at dirigenten på den ordinære GF tillod bestyrelsen som kapitalhaver midt under den ordinære GF d. 16-03-2021 at tillade bestyrelsen at fremsætte et nyt forslag at ændre formuleringen og dermed indholdet et allerede fremsat forslag og forud for generalforsamlingen i igangværende ved elektronisk afstemning, nye og omformulerede forsalg der ikke jf. § 9 stk. 4 havde været modtaget af bestyrelsen senest 6 uger før den ordinære generalforsamling.

13.6. Kapitalejerne beslutter, at den af bestyrelsen ansatte dirigent i sin kompetencer har mulighed for under den ordinære generalforsamling at tilsidesætte en eller flere af bankens vedtægter, som dirigenten måtte ønske sig at tilsidesætte med hjemmel i det diffuse begreb dirigentens kompetence.

13.7. Såfremt generalforsamlingen beslutter, at det skal/bør ligge i den af bestyrelsen ansatte dirigents kompetence, at dirigenten kan tilsidesætte bankens vedtægter midt under en ordinær generalforsamling, da beslutter kapitalhaverne, at der skal udarbejdes en juridisk redegørelse senest 3 mdr. efter denne generalforsamling d. 17-03-2022 som retfærdiggør, at en dirigent med hjemmel i det diffuse begreb dirigentens kompetence kan tilsidesætte bankens vedtægter herunder § 9 stk. 4 og §9 stk. 3 i hvilket omfang, at dette kan praktiseres og hvornår.

13.8. Såfremt, at generalforsamlingen beslutter, at bankens vedtægter aldrig kan tilsidesættes herunder vedtægternes § 9 stk. 4, da følger det logisk, at dirigent advokat Klaus Søgaards tilsidesættelse af vedtægterne § 9 stk. 4 d. 16-03-2021 var ulovlig. Kapitalejerne beslutter derfor, at bestyrelseskandidat Lars Wismann rettelig burde have været indtrådt i Danske Banks bestyrelse d. 16-03-2021 og som følge heraf meddeles Lars Wismann en erstatning på 2 gange gennemsnittet af den årlige aflønning som bestyrelsens øvrige 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer modtog fra 16-03-2021 til 17-03-2022.

13.9. Kapitalejerne beslutter, at for at sikre bankens kunder og kapitalejerne, at bestyrelsens medlemmer har gennemført den lovpligtige bankbestyrelsesuddannelse jf., Lov om Finansiel Virksomhed § 64, da skal det fremgå af bankens hjemmeside udfor hvert eneste bestyrelsesmedlem, hvor bestyrelsesmedlemmet har gennemført sin bestyrelsesuddannelse f.eks. CBS eller Finanssektorens Uddannelsescenter (der d. 31-12-2021 var de eneste af Finanstilsynet godkendte bestyrelsesuddannelser), samt hvornår, eller hvornår den tiltænkes af være gennemført eller om bestyrelsesmedlemmet har søgt og modtaget undtagelse for bestyrelsesuddannelsen jf. Lov om Finansiel Virksomhed § 64 b stk. 2 samt hvornår undtagelsen er meddelt af Finanstilsynet.

13.10. Såfremt, at der i Danske Banks bestyrelse skulle sidde bestyrelsesmedlemmer, som ikke opfylder uddannelseskravene jf. Lov om Finansiel Virksomhed § 64, da skal disse udtræde af bestyrelsen omgående fra det tidspunkt det måtte være tilfældet.

13.11. Danske Banks øverste direktør skal uanset, hvad direktørens modersmål måtte være, senest 6 mdr. efter sin tiltrædelse have tilegnet sig det danske sprog Prøve i Dansk 3 (PD3) således, at direktøren både kan læse danske aviser og kan forklare sine budskaber mundtligt og skriftligt på dansk til bankens aktionærer og bankens kunder. Negligerer Danske Banks øverste direktør efter sin tiltræden, at opnå de fordrede sprogkundskaber Prøve i Dansk 3 (PD3) indenfor de 6 mdr. (kan sprogkravet forlænges med 3 mdr. grundet force majeure). I modsat fald er der tale om kontraktbrud og ansættelsen ophører omgående uden pecuniær kompensation eller andre former for fratrædelsesgodtgørelser.

13.12. Danske Banks direktører skal uanset, hvor de kommer fra senest 4 uger efter deres tiltrædelse, bestå den til enhver tid seneste indfødsretsprøve, således, at Danske Banks direktører beviser, at de har samme indsigt i dansk kultur og danske værdier, som dem der ønsker at søge om dansk statsborgerskab. Såfremt Indfødsretsprøven dumpes, kan der reeksamineres 2 gange med hver 14 dages mellemrum efter den første eksamination. Er indfødsretsprøven ikke bestået indenfor denne frist, er der tale om kontraktbrud og ansættelsen ophører omgående uden pecuniær kompensation eller andre former for fratrædelsesgodtgørelser.

13.13. Danske Bank/RD skal fremover sikre, at der til erhvervskunder med lån i fast ejendom herunder A/B foreninger etableres åbenhed, gennemsigtighed, regelrethed, ligebehandling i fastsættelsen af bidrags og rentesatser, og der hvor vilkårene afviger fra facit i prisberegningsprogrammet, der skal kunden meddeles, hvor meget, at han er givet i rabat eller opkræves i merpris i forhold til den regelrette og normale pris efter prisberegningsprogrammet. Åben- Wismann Property Consult A/S www.wismann-as.dk, CVR: 28 31 27 17, Åboulevard 1, st. 1635 København V, Tlf..: 4088 1998, e-mail: lw@wismann-as.dk, Lars Wismann, cand. merc. ejendomsmægler & valuar 10 køb – salg – vurdering – finansiering – optimering af lejekontrakter – udvikling Vi yder værdiskabende rådgivning i investeringsejendomme! hed i kreditkrav og prisstruktur skal være kendetegnet for Danske Banks virksomhed.

13.14. Fremover skal Danske Bank/RD meddele sine erhvervskunder med lån i ejendomme herunder A/B foreninger ved opkrævning af terminsydelse, hvad banken senest har vurderet belåningsværdien til samt for A/B foreninger om ejendommen er vurderet efter BEK417/2017 §14 stk. 1 afkastmetoden eller BEK417/2017 §14 stk. 2 litra 5 kvadratmetermetoden til 75% af priserne for tilsvarende ejerboliger uden referencehandler.

13.15. Danske Bank og Realkredit Danmark skal fremover ved lån i fast ejendom ikke kun meddele belåningsværdien, men også fremlægge værdiansættelsesgrundlag, præcis som A/B valuarerne gør det med en valuarrapport, idet Danske Bank ønsker en åbenhedskultur.

13.16. Fremover skal det skriftlige referat af den ordinære generalforsamling, meddele om referatet er det talte ord fra talerstolen. Såfremt, at referatet ikke er det talte ord skal det udtrykkeligt fremgå af referatet, at dette ikke er det talte ord, men at det er referentens referat af, hvad referenten har fundet vigtigt/væsentligt at viderebringe i referatet.

13.17. Såfremt Danske Banks ansatte benytter sig af eller kan benytte sig kildeskattelovens § 48 E og § 48 F, kendt som forskerskatten, da skal den pecuniære aflønning reduceres således, at nettolønnen bliver den samme til alle ansatte uanset, hvor de kommer fra.

13.18. Danske Banks øverste direktør i dag betegnet administrerende direktør må aldrig benytte sig af Kildeskattelovens §48 E eller §48 F, idet nettolønnen til den øverste direktør må og bør være den samme uanset om direktøren kan omfattes af Kildeskattelovens § 48 E og § 48 F.

RELATEREDE ARTIKLER
Abonner
Giv besked om
guest
0 Kommentarer
Inline feedback
Se alle kommentarer

Mest læste

Seneste kommentarer

WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner